معرفی تئوری رنگ ها و آشنایی با آن

 

چرخه رنگ

رنگ های اصلی

رنگ های اصلی عبارتند از : قرمز – رزد – آبی.
تمام رنگ های دیگر از ترکیب این سه رنگ بوجود می آیند؛ و خود این سه رنگ از ترکیب هیچ رنگی حاصل نشده اند.

رنگ های اصلی

رنگ های فرعی

رنگ های فرعی عبارتند از : سبز – نارنجی – بنفش.
که از ترکیب رنگ های اصلی ایجاد می شوند. در دایره و یا چرخه رنگ این رنگ های فرعی مابین دو رنگ اصلی قرار می گیرند.

رنگ های فرعی

رنگ های ترکیبی

رنگ های ترکیبی عبارتند از : زرد نارنجی – قرمز نارنجی – قرمز بنفش – آبی بنفش – آبی سبز – زرد سبز.
رنگ های ترکیبی از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی بوحود می آیند. در چرخه رنگ در میان دو رنگ ترکیب کننده خویش قرار می گیرند.

رنگ های ترکیبی

چرخه و یا دایره رنگ

چرخه و یا دایره رنگ، تئوری رنگ ها و دسته بندی آن ها را تعیین و مشخص می کند.

چرخه رنگ

هماهنگی و یا هارمونی رنگ ها

از نظر بصری هارمونی در هر چیزی باعث لذت بردن بیننده می شود. این هماهنگی باعث جذب مخاطب و احساس نظم و تعادل در آن می کند. هارمونی باید در حدی باشد که چشم مشاهده کننده از آن خسته نشود و جذابیتش را حفظ کند. یک تعادل پویا در مغز مخاطب به دلیل وجود یک هارمونی دقیق است مانند طبیعت.
هارمونی در رنگ های می تواند بر اساس موارد زیر شکل بگیرد.

۱- هارمونی و هماهنگی بر اساس هم جواری رنگ ها :
به هر سه رنگ هایی گفته می شود که در چرخه و یا دایره رنگی در کنار هم قرار گرفته باشند. که معمولا یک رنگ بر دو رنگ دیگر از نظر رنگی قالب می باشد.

رنگ های هم جوار و یا Analogous Colors

رنگ های هم جوار

۲- هارمونی و هماهنگی بر اساس رنگ های مکمل :
رنگ های مکمل در چرخه رنگ درست روبروی هم قرار می گیرند. مثل قرمز و سبز. این دسته از رنگ ها بالاترین کنتراست را ایجاد می کنند و باعث ایجاد ثبات می شوند.

رنگ های مکمل

رنگ های مکمل

۳- هارمونی بر اساس طبیعت:
شما می توانید بهترین هارمونی و هماهنگی را در طبیعت جستجو و پیدا کنید.

رنگ های سرد و رنگ های گرم

رنگ ها بر اساس درجه حرارت به دو دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از : ۱- رنگ های گرم و ۲- رنگ های سرد
رنگ های سرد از دسته رنگ های آبی هستند و در ببینده احساس سرما و آرامش را القا می کنند. عبارتند از : آبی – سبز – بنفش
رنگ های گرم از دسته رنگ های قرمز هستند که در مخاطب احساس گرما و هیجان را تداعی می کنند. عبارتند از : قرمز – زرد – نارنجی

 رنگ های سرد و رنگ های گرم

در مورد تاثیرات روحی و روانی رنگ های هم در پست های قبلی صحبت شده است که دوستان می توانند توسط لینک زیر آن را مشاهده و مطالعه نمایند.

شناخت رنگ ها و تاثیر آنها در طراحی کاتالوگ و بروشور

به زودی ... !