خاکستری نشان دهنده خنثی بودن و آرام بودن است.

این یک رنگ خوب در طراحی نیست اما برای نشان دادن کیفیت نامناسب چیزها مناسب است.رنگ خاکستری

انتقالات رنگ خاکستری :
قابل استفاده، خنثی، میانه راه، سنین پیری، مرگ، مالیات، کمبود انرژی، رکود، خونسردی.
رنگ خاکستری در طراحی کاتالوگ و بروشور به عنوان رنگ مایه ای مکمل و پس زمینه قرار میگیرد که می تواند به چشمگیر شدن رنگ های اصلی کمک کند.

به زودی ... !