رنگ قهوه ای بیان کننده پایداری، تجربه و راحتی است.

رنگ قهوه ای برای بیان کردن طبیعت، دوستی، راستگویی و زمین مورد استفاده قرار می گیرد.رنگ قهوه ای

انتقالات رنگ قهوه ای : 
پایداری، طبیعت، دوستی، زمین، قبیله ای، بدوی، سادگی، تجربه، راحتی.
اگر برای مخاطبین و بازار هدف خود پیام های دوستی و سادگیدارید، اگر محصولات و خدمات شما دوستدار طبیعت هست، رنگ قهوه ای در طراحی کاتالوگ و بروشور شما را اهدافتان خیلی نزدیک خواهد کرد.

به زودی ... !