با رنگ نارنجی فراخوانی دوستانه بزنید.

رنگ نارنجی خریداران را به طور ناگهانی جذب کرده و ایجاد یک فراخوان به حرکت می کند مانند خرید، فروش یا متعهد شدن. نارنجی
می تواند برای ایجاد حرکت و انرژی بدون اینکه بیننده مقاومت کند مورد استفاده قرار گیرد. می تواند یک وضعیت و رفتار جدید را ایجاد کند.

انتقالات رنگ نارنجی :

جنبش، پر توانی، دوستانه، دعوت، گرما، خلاقیت، حاصلخیزی، اشتیاق، بازیگوشی، شعله وری، لحظات خوش، ماجراجویی، رفتار و روش.
شما می توانید از رنگ نارنجی در طراحی کاتالوگ و بروشور مد نظر خود بهره ببرید و برای مخاطبین تان فراخوان ارسال کنید.

به زودی ... !