نمونه طراحی کاتالوگ صنعتی و ساختمانی

جزئیات طرح

طراحی این کاتالوگ به سفارش جناب آقای حاجی احمدی جهت معرفی امکانات و مشخصات مجتمع ۲۷۰ واحدی و سوله های ایشان در شهر تهران طراحی شده است.

به زودی ... !